TRANG 2 DANH SÁCH CÔNG ĐỨC TIỀN XÂY DỰNG MỘ CỤ KHẢI TỔ MINH ĐẠO

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 153
  • Tổng lượt truy cập 392,886
  • Bài viết
  • TRANG 2 DANH SÁCH CÔNG ĐỨC TIỀN XÂY DỰNG MỘ CỤ KHẢI TỔ MINH ĐẠO
Ngày đăng: 25/01/2016, 09:09 am
Lượt xem: 1702

TRANG 2 DANH SÁCH CÔNG ĐỨC TIỀN XÂY DỰNG MỘ CỤ KHẢI TỔ

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

TIỀN (VNĐ)

206

Đàm Thị Nga (Quỳnh) Hương Mạc 200.000

207

Đàm Thị Hằng (Thắng) Hương Mạc 200.000

208

Đàm Thận Cường (Vượng) Hương Mạc 1.000.000

209

Đàm Thận Lợi Hà Nội 500.000

210

Đàm Thận Đức Hà Nội 500.000

211

Đàm Thận Tuấn Hà Nội 500.000

212

Đàm Thận Phức (Huệ) Hương Mạc 500.000

213

Đàm Thận Lợi (Nhàn) Hương Mạc 500.000

214

Họ Nguyễn (Cụ Bảng) Yên Phụ

Yên Phong-Bắc Ninh

500.000

215

Đàm Thận Qũy (Lớp)

Hà Nội

500.000

216

Đàm Thận Nhận (Chinh)

Hà Nội

500.000

217

Đàm Thận Oánh (Dung)

Hương Mạc

500.000

218

Đàm Thận Tuấn Anh (Hải)

Hà Nội

1.000.000

219

Đàm Thận Thế Anh (Hương)

Hà Nội

500.000

220

Đàm Thận Quang Anh (Hoa)

Hương Mạc

500.000

221

Đàm Thận Kiên (Dung)

Hương Mạc

500.000

222

Đàm Thận Hiển (Nguyệt)

TP Bắc Ninh

500.000

223

Đàm Thận Phùng (Loan)

Hương Mạc

500.000

224

Ngô Thị Thân (Ngọ)

Đông Ngàn-Từ Sơn

300.000

225

Nguyễn Thị Bé (Tư Sy)

Hương Mạc

100.000

226

Đàm Thận Hào (Luyện)

Hương Mạc

1.000.000

227

Đàm Thận Dụ (Huyền)

Hương Mạc

500.000

228

Đàm Thận Hải (Thách)

Hương Mạc

200.000

229

Đàm Thận Nhuận (Thúy)

Hương Mạc

200.000

230

Đàm Thận Đán (Hồng)

Hương Mạc

200.000

231

Đàm Duy Tiêm + Đàm Hiếu Cương
Con cháu Cành cụ Cử

Hương Mạc

6.000.000

232

Đàm Thận Mẫn (Qúy)

Hương Mạc

200.000

233

Vũ Văn Trung (Thắng)

Hương Mạc

100.000

234

Đàm Thị Thanh (Cường)

Hương Mạc

100.000

235

Đàm Thị Nhàn (Lâm)

Hương Mạc

100.000

236

Đàm Thị Nhã (Nam)

Hương Mạc

100.000

237

Đàm Thị Tiến (Thuần)

Phù Khê

100.000

238

Đàm Thận Bảng (Hạ)

Thái Nguyên

500.000

239

Đàm Thận Vân (Vượng)

Hương Mạc

500.000

240

Đàm Thần Tần (Ngân)

Hương Mạc

300.000

241

Đàm Thận Hà (Cúc)

Hương Mạc

300.000

242

Đàm Thận Hải (Mai)

Hương Mạc

300.000

243

Đàm Thận Đạt (Thi)

Hương Mạc

300.000

244

Đàm Thận Đồng (Ánh)

Hương Mạc

200.000

245

Đàm Thận Hiến (Thơm)

Hương Mạc

300.000

246

Đàm Thận Tráng (Kính)

Hương Mạc

200.000

247

Đàm Thận Tú (Hằng)

Hương Mạc

200.000

248

Đàm Thận Sáng

Hương Mạc

200.000

249

 

 

 

250

 

 

 

251

 

 

 

252

 

 

 

253

 

 

 

254

 

 

 

255

 

 

 

256

 

 

 

257

 

 

 

258

 

 

 

259

 

 

 

260

 

 

 

261

 

 

 

262

 

 

 

263

 

 

 

264

 

 

 

265

 

 

 

266

 

 

 

267

 

 

 

268

 

 

 

269

 

 

 

270

 

 

 

271

 

 

 

272

 

 

 

273

 

 

 

274

 

 

 

275

 

 

 

276

 

 

 

277

 

 

 

278

 

 

 

279

 

 

 

280

 

 

 

281

 

 

 

282

 

 

 

283

 

 

 

284

 

 

 

285

 

 

 

286

 

 

 

287

 

 

 

288

 

 

 

289

 

 

 

290

 

 

 

291

 

 

 

292

 

 

 

293

 

 

 

294

 

 

 

295

 

 

 

296

 

 

 

297

 

 

 

298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác