SẮC PHONG THẦN CỤ ĐÀM THẬN HUY - Phần 1/2

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 64
  • Tổng lượt truy cập 386,747
  • Bài viết
  • SẮC PHONG THẦN CỤ ĐÀM THẬN HUY - Phần 1/2
Ngày đăng: 10/07/2013, 07:56 pm
Lượt xem: 2463

ĐẠO SẮC THỨ 1(ảnh)

Ban sắc phong 08 tháng 12 Cảnh Trị tứ niên (1666) cho cụ Đàm Thận Huy, chữ là Mặc Hiên

Ban sắc cho ông Đàm tướng công, tên chữ là Mặc Hiên, tên thụy là Trung Hiến, đỗ tiến sĩ khoa canh tuất (1490), làm quan đến lại bộ thượng thư; kiêm hàn lâm viện thị độc, chưởng hàn lâm viện sự, nhập thị kinh diên, tước phong thiếu bảo lâm xuyên hầu, Tướng công là người nổi tiếng tài năng trong khoa cử, có danh hiệu hiển hách, ở chốn Triều trung, là người có công lao cứu nguy cho nước, cứu nạn cho Vua, lấy cái tử tiết vì Đế Vương để tỏ lòng trung quân ái quốc. Vì đó đã được nhà Vua chuẩn ứng phong thêm mĩ tự là: Toàn đức tuý hạnh, Cẩn tiết chính dung, Phù nguy chửng hoán Đại Vương.

 

 

ĐẠO SẮC THỨ 2 (ảnh)

Ban sắc phong ngày 24 tháng 6 (nhuận) đời Vua Chính Hòa thứ 4 (1683) đời Vua Lê Hi Tôn                                                         cho cụ Đàm Thận Huy thụy là Qủa Đạt.

Ban sắc phong cho Đàm tướng công; thụy là Qủa Đạt đỗ tiến sĩ khoa canh tuất, làm quan đến lại bộ thượng thư, kiêm hàn lâm viện thị độc, chưởng hàn lâm viện sự, nhập thị kinh diên, tước phong thiếu bảo lâm xuyên hầu. Ông là người đức hạnh vẹn toàn, phù nguy cứu nạn, giữ nước chăn dân, nên được phong mỹ danh là: Khoan nhân chính trực Đại Vương. Về sau xét thấy Ông có nhiều công lao hiển hách cao quí chốn Triều trung, có công trạng làm cho xã tắc, vững vàng như bàn thạch, thái sơn, nên sau nhà Vua lại phong thêm Mỹ tự cao quí là; Cương ngợi hoằng hiu, Vĩ tích thuận lý Đại Vương.

 ĐẠO THỨ 3 (ảnh)

Ban sắc phong ngày 20 tháng 4 Cảnh Hưng thứ 1(1740) cho cụ Đàm Thận Huy

Ban sắc cho vị thần linh, với danh hiệu; Hùng vĩ anh linh, Hồng hi Đại Vương, vì cụ là người thông minh cương trực, giữ nước chăn dân, phò dân giúp đời, có nhiều mưu hay kế giỏi, để trợ quốc an dân, có nhiều ân hụê sâu sắc và có công trạng lớn lao đối với Vua, với nước nên khi đức tự vương được tiến phong vương vị, người đã gia phong mỹ tự với danh hiệu cao quí là; Hùng vĩ anh linh, Hùng tự anh đức, Thịnh công chính nghi Đại Vương.


ĐẠO THỨ 4 (ảnh)

Phong ngày 08 tháng 8 Cảnh Hưng thứ 28 (1767) cho cụ Đàm Thận Huy và Cụ Bà Nghiêm thị hạo Từ Thuận.

Ban sắc cho Ông Đàm tướng công tự Mặc Hiên, thuỵ Qủa Đạt, đỗ tiến sĩ khoa canh tuất, chức Kiết tiết dực vận, Tán trị công thần, Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, Lại bộ thượng thư, kiêm hàn lâm viện thị độc, chưởng hàn lâm viện sự, nhập thị kinh diên, tước phong Thiếu bảo Lâm xuyên hầu, trước đã được phong là Dũng quyết Đại Vương.

Bà Quận phu nhân là Nghiêm thị hạo Từ Thuận, trước được phong là; Nhu hòa khoan hậu phi nhân.

Nay gia phong mỹ tự cho Ông Đàm tướng công là Dũng quyết anh liệt, Cương quả đốc hựu Đại Vương, gia phong mỹ tự cho Bà Nghiêm thị hạo Từ Thuận là; Nhu hoà khoan hậu, Trang thuận ôn hòa, Từ ý Hoàng hậu phi nhân.


ĐẠO THỨ 5 ( ảnh)

Phong ngày 16 tháng 5 Cảnh Hưng 44 ( 1783) cho cụ Đàm Thận Huy và cụ Bà Nghiêm thị hạo Từ Thuận

Ban cho Ông Đàm tướng công, tự Mặc Hiên, thụy Qủa Đạt, đỗ tiến sĩ khoa canh tuất, chức vụ kiệt tiết dực vận, Tán trị công thần, Đặc tiến kim tử, Vinh lộc đại phu, Hộ bộ thượng thư, kiêm hàn lâm viện thị độc, Chưởng hàn lâm viện sự, Nhập thị kinh diên thiếu bảo Lâm xuyên hầu, tước phong là; Cương quả đốc hựu Đại Vương.

Bà quận phu nhân là Nghiêm thị hiệu Tự Thuận là người có nhiều phẩm hạnh cao quí đẹp đẽ, trước được phong là; Từ ý Hoàng hậu phi nhân.

Nay Đức tự Vương gia phong cho Ông Đàm tướng công thêm mỹ tự là; Dực thuận hưng bình, Phù chính Đại Vương và gia phong cho Bà quận phu nhân thêm mỹ tự là; Mỹ chất phương tả chi đức, Hoàng hậu phi nhân.

 

Bài viết khác